Anti Climbing Fence & Ready to Install Fence

Anti Climbing Fence & Ready to Install Fence

บริษัทได้นำนวัตกรรมการผลิตรั้วสำเร็จรูปเข้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหา การเป็นสนิมของรั้วเหล็กรับประกันการใช้งานตลอด 10 ปี ด้วยการนำเหล็กผ่านขั้นตอน Hot Dip Galvanized เหมือนท่อประปาเหล็ก และใช้ระบบสี Electro Powder Coating ทับอีกชั้น ด้วยการผลิตจากโรงงานที่ผ่าน ISO9001 ทำให้ผลิตและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ด้วยนวัตกรรมป้องกันขโมย ทางบริษัทจึงคิดค้นรั้วป้องกันการปีน Anti Climbing เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Anti Climbing Fence & Ready to Install Fence

บริษัทได้นำนวัตกรรมการผลิตรั้วสำเร็จรูปเข้ามาตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหา การเป็นสนิมของรั้วเหล็กรับประกันการใช้งานตลอด 10 ปี ด้วยการนำเหล็กผ่านขั้นตอน Hot Dip Galvanized เหมือนท่อประปาเหล็ก และใช้ระบบสี Electro Powder Coating ทับอีกชั้น ด้วยการผลิตจากโรงงานที่ผ่าน ISO9001 ทำให้ผลิตและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ด้วยนวัตกรรมป้องกันขโมย ทางบริษัทจึงคิดค้นรั้วป้องกันการปีน Anti Climbing เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Anti Climbing Fence

Ready Use Fence